Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Mateřský jazyk
 • Význam slov
 • Slova s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná

Český jazyk – sloh

 • Základní a hygienické návyky a technika psaní

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování – osvojené matematické operace
 • Vlastnosti sčítání a odčítání
 • Procvičování násobení a dělení
 • G – vzájemná poloha přímek – různoběžky

Vlastivěda

 • Naše vlast, vláda, státní symboly

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem – navlékání přírodnin (přineste si různé přírodniny, jehlu a nit)

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti – prázdniny

Hudební výchova

 • Pěvecké dovednosti, dýchání, výslovnost
 • Znám já jeden krásný zámek

Tělesná výchova

 • Hygiena, bezpečnost a první pomoc v Tv

Doplňující informace pro rodiče

1. Tento týden cvičíme, přineste si cvičební úbor.
2. Od 16. 9. začínáme jezdit na plavecký výcvik (400 Kč).
3. Na 17. 9. (čtvrtek) jsou naplánovány společné třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk  
Početní operace Nauka o slově  
Násobilka    
Matematické pojmy    

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top