Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Vlastní jména osob
 • Vlastní jména zvířat

Čtení

 • Návštěva školní knihovny, nabídka knih

Psaní

 • Přepis, opis – vlastní jména

Matematika

 • Sčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovníúlohy
 • Příklady se závorkou
 • Písemné sčítání
 • PS str. 6, 7
 • Měření a rýsování úseček dané délky

Prvouka

 • Opakování Náš svět
 • Hodiny
 • PS str. 55, 56, 57

Pracovní vyučování

 • Záložka do knihy

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí u ptáků a zvířat

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem, délka not

Tělesná výchova

 • Bruslení
 • Gymnastická cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu školních pomůcek!!
 • V pátek jedeme bruslit.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Vlastní jména osob Sčítání s přechodem Hodiny
Vlastní jména zvířat Sčítání s přechodem
Podstatná jména Dočítání
Tvrdé a měkké souhlásky
Back To Top