Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Zájmena
 • Procvičování přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Výpisek z článku

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zlomky
 • Procvičování slovních úloh s desetinnými čísly
 • Geo – krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Východní Evropa
 • Podnebí, rostlinstvo, obyvatelstvo, národ. zvyky, památky v Evropě

Přírodověda

 • Charakteristické znaky člověka
 • Původ a vývoj člověka, etapy vývoje

Informatika

 • Psaní Zav, miniprojekt – botanické a zoologické zahrady v ČR

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Zvířata v přírodě

Hudební výchova

 • Lidové písně

Tělesná výchova

 • Gymnastika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Na další týden plánuji bruslení – podrobnosti budou na Edupage.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Zlomky Přídavná jména Zápis k učivu Opakování
Opakování Stupňování ČLOVĚK Opakování
Slovní úlohy Zájmena Zápisy doplňující Evropa opakování
Back To Top