Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • LV – čtení s úkoly, příprava recitace

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání
 • Geo – krychle

Vlastivěda

 • Evropské státy a hlavní města
 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Přizpůsobení rostlin a živočichů na Zemi

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Modelování

Výtvarná výchova

 • Téma – olympiáda

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu pomůcek na výuku, pouzdra – kružítka, pravítka, tužky. Pravidelná příprava do Vl, Př.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Sčítání a odčítání Přídavná jména Test Poznej
Sčítání a odčítání Přídavná jména Slovensko Ptáci v zimě
Back To Top