Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací

Český jazyk – sloh

 • Zdroj informací – výpisek, články z časopisů

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování sčítání a odčítání, porovnávání
 • Geo – krychle, kvádr – povrch

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR
 • Severní státy Evropy

Přírodověda

 • Zoologické a botanické zahrady

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Prostorové vytváření

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Taneční rytmy

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Doplnit vše do výuky podle rozvrhu, nezapomeňte cvičební úbor.

             Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Hudební výchova
Diktát Sčítání deset. čísel Státy a města Př – opakování
Opakuj Odčítání deset. čísel Evropa Vyzkoušej
Back To Top