Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b.
 • Čtení: Charakteristika lit. postav, dramatizace pohádky, tiché čtení, správné frázování.
 • Psaní: Úhledné a čitelné písmo.
 • Sloh-vyprávění příběhu podle osnovy.

Anglický jazyk

 • Asking questions: What’s this? Is it a …? It is… / It isn’t …

Matematika

 • Násobilka 9. Slovní úlohy s využitím násobilky n krát více, n krát méně.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.
 • G: Polopřímka, polopřímky opačné

Prvouka

 • Využití krajiny
 • Přednáška O životě divokých zvířat

Pracovní činnosti

 • Tvarování a výroba dekorativních předmětů

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro krásu, estetiku a vztahu k životnímu prostředí

Hudební výchova

 • Noty a pomlka. Kačena divoká

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, přehazovaná. Rozvoj rytmického cvičení s hudbou.

Doplňující informace pro rodiče

 • 10. 11. 2022 v dopoledních hodinách přednáška cestovatele pana Mikulky O životě divokých zvířat.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Přesmyčky VS Násobení 9 Typy krajiny
Skládanky VS Trenažer na násobení Světové strany
Učíme se vyjmenovaná slova po B Dělení 9 Typy krajiny – prezentace
Význam vyjmenovaných slov po B Násobení a dělení 9 Orientace v krajině
Doplň do textu Násobilka na čas Krajina
Kolo štěstí – vyj. slova po B Násobení a dělení
Spodoba Souhrnné opakování

 

 

Back To Top