Týdenní plán od 6. do 10. února 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovanáslova po p
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod
 • Slovní druhy
 • Uč. str. 81-86
 • Čtení – divadlo-dějství, herec, kulisy
 • Psaní – opis, přepis
 • Sloh – slova přejatá, nadřazená, podřazená,mnohoznačná

Anglický jazyk

 

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Kruh, kružnice
 • Jednotky délky, objemu, hmotnosti

Prvouka

 • Půda
 • Uč. str. 30, PS str. 38

Pracovní činnosti

 • Loutka – dokončení

Výtvarná výchova

 • Dokreslování poloviny obrázku

Hudební výchova

 • Mezihra a předehra

Tělesná výchova

 • Cvičit rychlost, obratnost a sílu – překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 2. – Děti budou potřebovat kružítka.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Vyjm. slova po p a slova příbuzná Písemné sčítání a odčítání
Diktáty Sčítání do 200
Závody Jednotky hmotnosti
Had Písemné sčítání
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top