Týdenní plán od 6. do 10. prosince 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 49-51
 • tvrdé souhlásky
 • diktát

Čtení

 • Uč. str. 50-54
 • nácvik tichého čtení
 • orientace v textu

Psaní

 • Písanka str 27, 28

Matematika

 • PS str. 17-19
 • sčítání a odčítání celých desítek do 100
 • slovní úlohy
 • úsečka, rýsování a měření úsečky

Prvouka

 • Uč. str. 30-31, PS 34,35
 • místo, kde žijeme
 • naše vlast

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • uplatnění poznatků o reliéfní kompozici

Hudební výchova

 • koledy, písně se zimními motivy
 • melodické nástroje

Tělesná výchova

 • plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Středa 8. 12. – plavecký výcvik.
 • Prosím o kontrolu pomůcek do geometrie (pravítko, tužky), které děti potřebují denně.
 • Pokračujeme v projektu Moje rodina.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top