Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Druhy vět – opakování
 • Počet slov ve větě – opakování
 • Začátek a konec věty – opakování
 • Dělení slov dle slabik – opakování
 • Bě, pě, vě, mě – opakování
 • Dě, tě, ně, di ti, ni – opakování
 • Psaní ů,ú,u – opakování

Anglický jazyk

 • Seznámení s učebnicí, prac. sešitem
 • Pozdrav

Matematika

 • Opakování počítání do 20
 • Opakování počítání do 100
 • Opakování násobilky do 50

Prvouka

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Škola – spolužáci, pravidla

Pracovní činnosti

 • Poučení o bezpečnosti
 • Loď z papíru – skládání

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti
 • Loď – zdobení

Hudební výchova

 • Opakování známých písní
 • Beskyde, Beskyde – nácvik písně
 • Hra na flétnu – opakování not h1, a1,g1, c2

Tělesná výchova

 • Bezpečnost při sportu
 • Pohybové hry
 • Průpravná a posilovací cvičení
 • Rychlost, obratnost

Doplňující informace pro rodiče

 1.  V pondělí se učíme již přesně dle rozvrhu hodin, výuka končí ve 12:20.
 2. V pondělí a ve čtvrtek proběhne poslední kontrolní testování.
 3.  Ve čtvrtek 9. 9. se konají hromadné třídní schůzky v 15:30 v naší třídě.
 4. Prosím o obalení všech učebnic a sešitů.
 5. Děti budou dostávat pravidelně každý den písemný úkol + čtení, v pátek jen čtení.
 6. V úterý 14. 9. pokračujeme v plaveckém kurzu.
 7. Prosím o vyplnění zdravotní způsobilosti k plavání a o kontrolu osobních údajů – děti mají lístečky ve fólii v aktovce (týká se těch, kteří ještě neodevzdali).

Odkazy k procvičování učiva

    Poskládej věty! Matematika Prvouka
Opakování učiva 2. třídy Počítání do 100    Opakování 
Druhy vět 

Bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně – vymysli a napiš

Další procvičování slabik bě, pě, vě, mě

Diktát na bě, pě, vě, mě

Domino – desítky a jednotky Přátelství

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top