Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2010

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Opakování učiva ze 4. ročníku

Matematika

 • Opakování učiva str. 3-6
 • Geometrie: bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina,

Vlastivěda

 • Pravěk
 • Sámova říše
 • Velkomoravská říše

Přírodověda

 • Třídění organismů

Pracovní činnosti

 • Výrobky z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Kresba na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Rodné údolí
 • Pojmy: notová osnova, oktáva

Tělesná výchova

 • Závodivé a míčové hry v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Doobalte s dětmi učebnice a sešity.

Vybíráme 150 Kč na Vv a Pv, 10 Kč na žákovskou knížku a 30 Kč na planetárium.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top