Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2010

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovotvorný základ, slova příbuzná

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání str. 7-9, 11-13
 • Geomertie: geometrické obrazce str. 10

Vlastivěda

 • Opakování – vláda Přemyslovců a Lucemburků

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Podzimní klobouk

Hudební výchova

 • Bejvávalo – kánon
 • Rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Činnosti v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

23. září pojedeme do planetária – vstupné 30,- Kč.

22. září se v 15:30 hod. budou konat společné třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top