Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2.

Český jazyk

 • Seznámení se slovními druhy
 • Podstatná jména

Čtení

 • Pohádky
 • Zápis přečtené knihy do čtenářského sešitu

Psaní

 • Psaní písmen velké a malé abecedy podle písanky

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 do 100
 • Porovnávání čísel, slovní úlohy
 • Geometrie- rýsování úseček – nutná pravítka a ostrouhané tužky!!!

Prvouka

 • Kalendářní rok – orientace v čase

Pracovní vyučování

 • Práce montážní a demontážní – stavebnice a kostky

Výtvarná výchova

 • Výtvarná práce k přečtené knize O čarodějnici Eulálii

Hudební výchova

 • Poslech písniček, rytmizace říkadla Vráno, vráno…, melodie

Tělesná výchova

 • Nácvik vybíjené, šplh, cvičení rychlosti a obratnosti, soutěže družstev

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu známek také na Elce, vybíráme 50Kč na Vv a Pv v druhém pololetí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top