Týdenní plán od 5. do 9. prosince

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b a l
 • Podstatná jména rod, číslo, životnost
 • Učebnice str. 55-58

Sloh

 • Popis práce

Čtení a psaní

 • Ilustrace, plynulé čtení

Anglický jazyk

 • 10. lekce: časové údaje
 • What time is it?

Matematika

 • Násobilka pamětně, rychlejší spoje
 • Sčítání a odčítání celých stovek do 1000
 • Učebnice str. 64-65
 • Rovina, rovinné útvary – str. 62

Prvouka

 • Povolání
 • Opakování – Náš svět (PS str. 27, 28)
 • Advent, Mikuláš – str. 22

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, lepení, stříhání

Výtvarná výchova

 • Vánoční kapr

Hudební výchova

 • Hudba umělá a lidová
 • Testík na hudební teorii + zápis not

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Pořiďte, prosím, dětem nožík na papírořez. Pokud máte nasbíraná víčka z PET lahví, přineste je. 

V pátek 9. prosince je pro děti od 16 hodin připraven v tělocvičně Kloboukový karneval.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top