Týdenní plán od 5. do 9. listopadu

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m, p a s
 • Slovní druhy – určování
 • Opakování stavby slova
 • str. 37-40, PS str. 16

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby – školní slohová práce

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Opakování písemného násobení a dělení
 • Rýsování kolmic procházejících daným bodem
 • str. 35-38

Vlastivěda

 • Místní krajina, místní mapa
 • Poloha, přírodní tvárnost
 • Opakování učiva o mapě (měřítko, značky, barvy…)

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti rostlin
 • Stavba rostlin
 • str. 9, 11-12

Pracovní činnosti

 • Šití různými stehy
 • Natrénovat doma navléknutí nitě a vázání uzlíku

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti – stromy na podzim

Hudební výchova

 • Koncert skupiny Marbo

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí si děti nemusí nosit hudební výchovy, ve čtvrtek se uskuteční hudební vystoupení skupiny Marbo (30 Kč).

Do Pv přinést jehlu a nit nebo bavlnku, potřebovat budete i nůžky. Dejte si do pořádku další školní potřeby a pomůcky, také zkontrolujte obalené sešity a učebnice.

Napíšeme si čtvrtletní písemné práce, 14. listopadu proběhnou informativní třídní schůzky a hodnocení za 1. čtvrtletí.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top