Týdenní plán od 12. do 16. listopadu

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s, v
 • Procvičování a doplňování v textu
 • str. 40-44, PS str. 17

Český jazyk – sloh

 • Popis věci, děje

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování
 • Rýsování rovnoběžek
 • str. 39-42

Vlastivěda

 • Významné obce a města okolí
 • Společenské, hospodářské, historické aj.

Přírodověda

 • Rostliny a jejich dělení
 • Stavba těla rostlin
 • str. 10-12

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – portrét

Hudební výchova

 • Takty a taktování 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře – vybíjená
Back To Top