Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2022

Český jazyk

 • Mateřský jazyk
 • Základní a hygienické návyky a technika psaní
 • Opakování učiva 3. ročníku

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Opakování z 3. ročníku

Vlastivěda

 • ČR – státní zřízení, historické země

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Pěvecké dovednosti, dýchání, výslovnost

Tělesná výchova

 • Hygiena, bezpečnost a první pomoc v Tv

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 5. 9.  2022 – kufřík s pomůckami, cvičební úbor.
 • Čtvrtek 8. 9. 2022 ve 15:30 hod. proběhnou třídní schůzky.
 • Do pátku 9. 9. 2022 obalte dětem učebnice. Učebnici ČJ, prosím, obalte do 2 obalů, je nová a má měkké desky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Druhy vět, tvrdé a měkké souhlásky,

Násobení a dělení, pamětné sčítání a odčítání,

Dopravní značky, živá a neživá příroda,

Back To Top