Týdenní plán od 5. 6. do 9. 6. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy (předložky, spojky).
 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Vyjmenovaná slova.

Anglický jazyk

 • My body, my face.

Matematika

 • Násobení a dělení mimo obor násobilky.
 • Slovní úlohy.
 • G: konstrukce trojúhelníku.

Prvouka

 • Lidské tělo, vnitřní orgány.
 • Péče o zdraví.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem spojený s rozběhem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí v pouzdře (fixy, mazátka, tužky).
 2. Každý den doporučuji čtení z vlastní knihy.
 3. V TV chodím ven (vhodné oblečení a obutí).
 4. V pátek 9. 6. nás čeká výlet (jeskyně Javoříčko a Bouzov podhradí), info zasláno na Edu.
 5. Příští týden ze čtvrtka 15. 6. na pátek 16. 6.  přespíme ve škole a navštívíme Laser game (info pošlu po dětech).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO ZÁBAVNĚ
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Slovní druhy Zaokrouhlování Člověk a kostra Food
Určování sloves Test na násobilku Člověk a svaly Food
Slovní druhy Pamětné + a – do 1000 Vnitřní ústrojí člověka Sloveso to be
Slovní druhy Online násobení a dělení Clothes
Předložky Online násobení a dělení Sloveso to be
Známkované diktáty Slovní úlohy Numbers
Vyjmenovaná slova
Trenažér VS po Z
Trenažér VS po V
Vyjmenovaná slova
Back To Top