Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Základní skladební dvojice, věta jednoduchá a souvětí.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Slovní druhy.
 • Příprava na závěrečnou práci.

Anglický jazyk

 • My body, my face.

Matematika

 • Násobení dvoj. a trojciferných čísel jednociferným číslem.
 • Slovní úlohy.
 • Příprava na závěrečnou práci.

Prvouka

 • Pečujeme o své zdraví, první pomoc, nemoci, návykové látky.

Pracovní činnosti

 • Údržba některých jednoduchých předmětů.

Výtvarná výchova

 • Vycházka – Sledování základních přírodních zákonitostí.

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry.

Tělesná výchova

 • Atletika – skok daleký, běh 60m, vytrvalostní běh.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí v pouzdře.
 2. Doporučuji každodenní čtení a procvičování odkazů v plánu (závěrečné písemky).
 3. Ze čtvrtka 15. 6. na pátek 16. 6. spíme ve škole, informace zaslány přes Edu (děti si mohou už věci na přespání nosit do školy).

Regína Hajn, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO ZÁBAVNĚ
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Slovní druhy Zaokrouhlování Člověk a kostra Food
Určování sloves Test na násobilku Člověk a svaly Food
Slovní druhy Pamětné + a – do 1000 Vnitřní ústrojí člověka Sloveso to be
Slovní druhy Online násobení a dělení První pomoc Clothes
Předložky Online násobení a dělení Sloveso to be
Známkované diktáty Slovní úlohy Numbers
Vyjmenovaná slova
Trenažér VS po Z
Trenažér VS po V
Vyjmenovaná slova

á

Back To Top