Týdenní plán od 5. 11. do 9. 11. 2012

Český jazyk

 • Slova s významem nadřazeným a podřazeným.
 • Slovesa – mluvnické kategorie.
 • Slovní druhy, vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 32-35.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • The postcard.

Matematika

 • Římské číslice.
 • Zlomky.
 • Převody jednotek – času, objemu, hmotnosti a délky.
 • Geometrei: souřadnice bodů.
 • Učebnice str. 45-49.

Vlastivěda

 • 1. světová vállka.
 • Vznik ČSR.

Přírodověda

 • Lidé ve vesmíru.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků.

Hudební výchova

 • Koncert skupiny Marbo.

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek se zúčastníme koncertu skupiny Marbo.
 • Tento týden si napíšeme čtvrtletní písemné práce z Čj a M.
 • Ve středu 14. 11. 2012 se budou konat konzultační třídní schůzky.
 • Začneme jezdit do Krnova na bruslení, proto překontrolujte dětem brusle.
 • Mnoho žáků nemá řádné pomůcky do geometrie /tu máme vždy v pátek/.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top