Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2020

Český jazyk

 • Předpony a předložky.
 • Pravopis souhláskových skupin.
 • Bajka.

Český jazyk – sloh

 • Adresa.

Anglický jazyk

 • Unit test 1.
 • The presents.

Matematika

 • Dělení se zbytek.
 • Písemné násobení.
 • G: kružnice, kolmice.

Vlastivěda

 • Mapa.
 • Světové strany.

Přírodověda

 • Horniny a nerosty.

Informatika

 • Psaní ZAV.
 • Jednoduchá údržba PC.

Pracovní činnosti

 • Zásobník papíru.
 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti  – dýně.

Hudební výchova

 • Referáty – zpěvák, hudební skupina.
 • Rytmus 4/4.
 • Poslech ukázek z hudeb. děl.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Švihadlo.
 • Vytrvalostní běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme: Výtvarná výchova – 100 Kč, SRPDŠ – 200,- Kč.
 • Některé děti nemají stále složku pod lavici a 5 složek do portfolia, prosím, dokupte.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M PŘ a VL
Spodoba

Předpony 1

Předpony 2

Předpona x předložka

Dělení se zbytkem

Písemné násobení

Horniny a nerosty

Světové strany

Back To Top