Týdenní plán od 5. 1. do 9. 1. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Slovesa – osoba, číslo, čas

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Zvířata, dokončení lekce.

Matematika

 • Čísla do 1 000 000
 • Slovní úlohy
 • Násobení a dělení

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR
 • Města ČR

Přírodověda

 • Neživá příroda
 • Vzduch, voda

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudba vokální a instrumentální

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou
 • Roznožka
 • Cvičení síly, obratnosti a pohyblivosti- cvičení na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 

Přeji Vám v novém roce 2015 hodně zdraví, lásky a štěstí.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk  český                   Matematika                     Vlastivěda                          Anglický jazyk             
Podstatná jména Čísla do 1000000 Vodstvo ČR – slepá mapa  
Popis podle obrázkové osnovy      
       
       
Back To Top