Týdenní plán od 12. 1. do 16. 1. 2015

 • Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Určování slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění dle osnovy

Anglický jazyk

 • Barvy

Matematika

 • Čísla do 1 000 000
 • Porovnávání, zaokrouhlování
 • Rovnoběžky, kolmice

Vlastivěda

 • Vodstvo
 • Města ČR

Přírodověda

 • Koloběh vody v přírodě
 • Půda, Slunce

Pracovní činnosti

 • Látáme ponožku

Výtvarná výchova

 • Dokončíme výkres – Moji blízcí

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Tance
 • Kotoul vpřed i vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • Dohlédněte, prosím, aby si děti donesly do vyučování notový sešit.
 • V sobotu bude otevřená škola, máte možnost ji ukázat svým blízkým, přátelům a známým.
 • Odevzdejte, prosím, přihlášky na lyžák.
 • Do geometrie sešit děti nechávají ve škole, pokud si ho vezmou domů, musí si ho v pátek přinést.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český             Matematika                     Angličtina                  
Podstatná jména – pády                            Rozvinutý zápis čísel sloveso to be   
Slovesa Porovnávání čísel sloveso to be   
    zvířata  
       
Back To Top