Týdenní plán od 5. 1. do 9. 1. 2014

 

Český jazyk

 • Procvičování shody podmětu s přísudkem
 • Vyhledávání základních skladebních dvojic ve větách
 • Četba vlastních knih

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávání informací a výpisky z textu

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby
 • Negative haven’t, hasn’t

Matematika

 • Počítání s velkými čísly do miliardy
 • Porovnávání, zaokrouhlování, numerické počítání s velkými čísly
 • Geo – obsahy geom. tvarů – vzorce, jednotky obsahu a převody jednotek 

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva
 • 1.1.1993 – vznik ČR – památný den 
 • Úvodní hodina do zeměpisné části vlastivědy

Přírodověda

 • Pokračování učiva o rostlinách a zvířatech na Zem
 • Podnebný subtropický pás

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem (projekt PŘ)

Výtvarná výchova

 • Rostliny a zvířata (projekt PŘ)

Hudební výchova

 • Nová píseň, hudeb. teorie

Tělesná výchova

 • Linky důvěry  a poradny pro děti, preventista a výchovný poradce ve škole
 • Prevence šikany
 • Cvičební úbor

Doplňující informace pro rodiče

Připravujeme 14.1. výlet do Ostravy do planetária a navštívíme Dolní Vítkovice – vybíráme 100 Kč (50 Kč vstupné do planetária a 50 Kč vstupné do Dolních Vítkovic), dopravu hradí SRPDŠ, akce je naplánovaná na celý den, proto odhlásím obědy ve ŠJ.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Jazyk český Opakování
Matematika Velká čísla
Vlastivěda Opakuj
Přírodověda Subtropy

 

Back To Top