Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Mluvnické kategorie (rod, číslo, pád) + odkaz
 • str. 64-65
 • Opakování VS, sloves + odkaz
 • PS str. 27-29

Český jazyk – sloh

 • Vypravování podle obrázkové osnovy
 • str. 52

Anglický jazyk

 • Where are the monkeys

Matematika

 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel + odkaz
 • str. 8-11
 • Geo – rovnoběžky, kolmice (str. 7) + odkazy

Vlastivěda

 • Orientace na mapě (pohoří, nížiny, vodstvo)
 • Počasí a podnebí – str. 29 + odkaz
 • Opakování str. 30 + PS str. 18, 19

Přírodověda

 • Živočichové – vlastnosti, dělení + odkaz
 • Savci + odkaz
 • str. 18-19

Informatika

 • Zjišťování informací na internetu

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti – Já a moji blízcí

Hudební výchova

 • Příprava referátů (zpěvák, zpěvačka, hud. skupina)

Tělesná výchova

 • Pobyt na čerstvém vzduchu – vycházky

Doplňující informace pro rodiče

Od 4. ledna opět pracujeme distančně. Držte se týdenního plánu, využívejte odkazy k procvičování učiva, sledujte Edupage + online hodiny v Teamsech.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Podstatná jména Zaokrouhluj České řeky Živočichové – dělení
Předpony vy/vi Porovnávej Moravské řeky Obratlovci x bezobratlí
Slovesa – určuj Rovnoběžky Slepá mapa Savci
Procvičuj pravopis Kolmice Počasí a podnebí

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top