Týdenní plán od 4. do 8. listopadu

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Slova s citovým zabarvením, synonyma, antonyma
 • Slovesa – způsob oznamovací
 • str. 29-30

Český jazyk – sloh

 • Slohová práce – popis prac. postupu, popis předmětu

Anglický jazyk

 • Lekce 2A – předložky at, on, in; to be – questions, short answers

Matematika

 • Římské číslice – čtení, zápis
 • Zlomky
 • Jednoduché slovní úlohy
 • str. 48-50
 • Opakuj geometrii

Vlastivěda

 • 1. světová válka
 • str. 25-27

Přírodověda

 • Opakujte bezobratlé živočichy
 • Vesmír, Slunce
 • str. 25-26

Pracovní činnosti

 • Práce s bužírkou

Výtvarná výchova

 • Odkrývací technika

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

22. 11. se uskuteční Karneval s Hopsalínem – začněte si chystat masky (jakékoliv)

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top