Týdenní plán od 4. 6. do 8. 6.

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Diktát a mluvnická cvičení s doplň. cv.

Čtení

 • Hlasité čtení – hodnocení
 • Vypravování o přečteném textu

Psaní

 • Přepis a opis, kontrolní cv. na znalost písmen

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání do 100
 • Násobení a dělení 6
 • Opakování geometrie

Prvouka

 • Chráněná území a chování v nich
 • Pozorování přírody

Pracovní vyučování

 • Papírový závěs z květin

Výtvarná výchova

 • Omalovánka

Hudební výchova

 • Písnička o bobrovi

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, míčové hry, přeskoky švihadla a šplh

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte na zaplacení pracovních sešitů do 3.roč.,  balíček sešitů podle čísel zakoupíte opět u p. Chovanioka po celou dobu prázdnin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top