Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk

 • Zájmena, podstatná jména, přídavná jména, shoda, slovní druhy – procvičování na písemnou práci
 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Zpráva v mobilu, emailu

Anglický jazyk

 • My room

Matematika

 • Zlomky, desetinná čísla; písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání; slovní úlohy – procvičování na písemnou práci
 • Sčítání a odčítání zlomků
 • G: porovnávání úhlů, osa úhlu, osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • ČR – povrch, vodstvo – test
 • ČR – zemědělství, nerostné suroviny

Přírodověda

 • Cévní soustava

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Prezentace

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázek

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • C dur, délka, výška, síla a barva tónů
 • Referáty

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme: 100,- Kč na kino, 30,- Kč na Vv – plaťte na účet školy.

V tomto týdnu budeme psát čtvrtletní písemné práce z M a Čj,, upřesním ne EDU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

N/nn; předpony s/z, shoda, mě/mně, číslovky, ona,

DČ – sčítání a odčítání, převody jednotek, písemné dělení,

Pohoří – test, řeky – test,

Kostra a svaly, dýchací soustava, dýchací soustava – test,

Back To Top