Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Základní skladební dvojice orientace v pravidlech P
 • Předčítání

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Geo – jednotky obsahu, výpočet obsahů

Vlastivěda

 • 2. svět. válka

Přírodověda

 • Planetárium Ostrava

Informatika

 • Psaní všemi deseti, výukové programy

Pracovní činnosti

 • Sněhové vločky

Výtvarná výchova

 • Pohádková hlava

Hudební výchova

 • Vánoční písně

Tělesná výchova

 • Překážkový běh, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

6. 12. Odjezd do Planetária Ostrava – 7.45 hod. od školy – návrat do 15 hod., zkontrolujte platby – 120 Kč na vstupné, odevzdejte souhlasy rodičů v pondělí ve škole.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – geometrie , obvody , opakování , souřadnice bodů

Jazyk český – pravopis , shoda podmětu s přísudkem

Vlastivěda – 2. svět. válka , otázky ,kvíz

Back To Top