Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10. 2021

Čtení

 • Upevňování znalostí písmen A, M, L
 • Slabiky a slova s E, É
 • Hláska a písmeno S
 • ŽA str. 22-27

Psaní

 • Základní hygienické návyky při psaní
 • Uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení
 • str. 13-14

Matematika

 • Sčítání v oboru do 3
 • Počítání předmětů, porovnávání
 • Vyvození čísla 4
 • str. 22-25

Prvouka

 • Podzim – charakteristika
 • Proměny přírody na podzim
 • str. 10-11

Pracovní vyučování

 • Tvoření z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev – podzim

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel
 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Základní zásady bezpečného pohybu
 • Překonávání přírodních překážek

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 4. 10. strávíme dopoledne v přírodě – viz info na Edupage.

Pravidelně, prosím, kontrolujte dětem pouzdra a pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Písmenko E Sčítej do 3 Podzim
Hledej obrázky Spočítej Krtek a podzim
Hláska a písmeno S Doplň číslo Byl podzim – video
S s Michalem Porovnej

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top