Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno S
 • Slabiky SA, SE
 • Upevňování znalostí slabik MA, ME, LA, LE
 • Skládání písmenek, slabik, slov – diktát
 • str. 26-31

Psaní

 • Uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení
 • Šikmá čára
 • str. 14-16

Matematika

 • Sčítání v oboru do 4
 • Porovnávání
 • Vyvození operace odčítání
 • Psaní číslice 2
 • str. 26-30

Prvouka

 • Sad, zahrada, pole
 • Ovoce a zelenina
 • str. 12-13

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Pozorování různých druhů linií a jejich výrazových možností

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu pomůcek do vyučování, pravidelné strouhání pastelek.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Hláska a písmeno S +, – do 3 Ovoce, zelenina
S s Michalem Rozklad č. 4  Video
Slabiky +, – do 4

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top