Týdenní plán od 4. 10 do 8. 10. 2010

Český jazyk

 • Slovní druhy- slovesa, podstatná jména, vlastní jména
 • Opakování – spojky
 • Párové souhlásky na konci slov
 • Učebnice str. 16 až 20

Sloh

 • Vypravování podle osnovy

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk
 • Čítanka str. 27 až 30
 • Písanka str. 11, 12

Anglický jazyk

 • Čísla 0 až 6

Matematika

 • Násobení a dělení 6
 • Opakování násobení a dělení do 50
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Násobení 7
 • Učebníce str. 20, 21

Prvouka

 • Naše obec, části obce, orientační body, významné budovy
 • Vycházka
 • Opakování dopravní značky, pravidla chodců, cyklistů – testík
 • Učebnice str. 10, 11

Pracovní činnosti

 • Ježek – práce s papírem a přírodninami

Výtvarná výchova

 • Historická památka v obci – vycházka

Hudební výchova

 • Zápis not c1 – a1

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, rychlosti a koordinace

Doplňující informace pro rodiče

Pokud nám počasí dovolí, ráda bych s dětmi vyrazila na vycházku do přírody s doprovodem lesníků ( paní Blanky Drahotušské). Podrobnosti a přesný termín upřesním. Děti si vezmou pouze batoh se svačinou, pitím, pláštěnkou. Protože v lese může být vlhko, musí mít děti dobrou obuv.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top