Týdenní plán od 31. října do 4. listopadu 2011

Český jazyk

 • Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná)
 • Párové souhlásky – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Uč. str. 30, 32-37
 • Psaní – Písanka str. 15 a 16 – úhlednost a čitelnost písma
 • Čtení – tiché čtení, správné frázování
 • Sloh – vyprávění příběhu podle osnovy

Anglický jazyk

 • Lekce 8, 9

Matematika

 • Procvičování násobilky
 • Písemné odčítání čísel s přechodem i bez
 • Vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Uč. str. 15, 16 a PS str. 19, 20

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou – bezpečnost a hygiena

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina – umělecké křídy

Hudební výchova

 • Nota a pomlka
 • Procvičování zápisu not
 • Zpíváme si pro radost

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, přehazovaná
 • Přihrávky jednoruč a obouruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

 • Pokračujeme v upevňování násobilky. V hodinách matematiky bude zařazována denně.

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Přísloví Násobení na čas Sněžka
Vyjmenovaná slova po B Dělení na čas Povrch Evropy
Vyjmenovaná slova po B 2 Sčítání a odčítání do 100  
  Pyramidy  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top