Týdenní plán od 31. 4. do 4. 4.

Český jazyk

 • Vyjm. slova po v
 • Procvičování probraných vyjm. slov
 • Opakování sloves a podst. jm.

Anglický jazyk

 • Oblečení

Matematika

 • Dělení se zbytkem 3, 4
 • Sčít. a odčít. pod sebe
 • Kružnice, porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Polní plodiny
 • Části těla kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

 • Výroba motýlů z různých materiálů

Výtvarná výchova

 • Malování na plátno

Hudební výchova

 • Sólo a orchestr

Tělesná výchova

 • Cvičit rychlost, obratnost a sílu – lavičky, bedny, žíněnky, žebřiny

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 9. 4. – třídní schůzky od 15,30 – 17,30 hod.

Back To Top