Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, f, l, m
 • Slovní druhy ohebné a neohebné

Český jazyk – sloh

 • Věcné čtení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné dělení ve slovních úlohách
 • Čísla do 10 000 – zápis čísel, číselná osa, počítání po 1 000
 • Jednotky
 • Geo – rovnoběžky, kolmice a kružnice

Vlastivěda

 • Povrch a vodstvo ČR

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Základy práce s ovládacími panely
 •  Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 

 • Plavecký výcvik v úterý 1. 11.

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu na výuku, obalení učebnic, pouzdra a pravítka, na čtvrtek cvičební úbory.

V pondělí mohou přijít žáci v maskách na vyučování – akce v tělocvičně 1. a 2. vyuč. hodinu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – horniny, opakuj si

Vlastivěda – hory, řeky

Jazyk český – vyjmenovaná slova, slovní druhy

Matematika – zápis čísel, číselná řada

porovnávání čísel

Back To Top