Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2011

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek
 • Vyvození hlásky a písmene I,i
 • Slova trojhlásková
 • Skládání na tabulky slov trojhláskových

Psaní

 • Nácvik písmene i, u
 • Písanka str. 3, 4

Matematika

 • Číselná řada první, druhý, třetí, čtvrtý
 • Sčítání v oboru čísel do 4
 • Odčítání v oboru čísel do 4
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • PS str. 18, 19 – opakování znalostí o podzimu
 • Rodina – děti si přinesou fotku své rodiny, pojmenují své členy např. dědeček se jmenuje Antonín, babička je Božena apod.

Pracovní vyučování

 • Indiánská čelenka
 • Vystřihování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Malované kreslení: Indián
 • Vytváření prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu písní

Tělesná výchova

 • Základní cvičební polohy, postoje, pohyby

Doplňující informace pro rodiče

Každodenní úkoly sledujte na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top