Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12.

 

Český jazyk

  • Vyjmenovaná slova po l, b – test na znalost řad. Vyhledávání podstatných jmen v textu. Psaní str. 20 – 21 (d, g, q) 
  • Sloh – Jak pomáhám mamince 
  • Čtení – ilustrace v dětských knihách, nácvik tichého čtení, čítanka str. 59

Anglický jazyk

  • Lekce 11 –  My family (PS a učebnice str. 23, 24)

Matematika

  • Číselná osa a porovnávání čísel na ose do 1 000 – výukový program na PC, procvičování písemného sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování čísel na desítky, geometrie – rovina , rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník.

Prvouka

  • Orientace v čase – časový řád, jednotky času – učebnice str. 22, PS str. 25

Pracovní činnosti

  • Výroba vánočních ozdob z papíru.

Výtvarná výchova

  • Kapr – frotáž.

Hudební výchova

  • Pavel Novák – Čertovská písnička, cresendo a decresendo, hudební poslech.

Tělesná výchova

  • Překážková dráha na čas ve družstvech – umění přijímat porážku i vítězství, míčové hry, posilování horních končetin – šplh, ručkování a cviky na žebřinách, přetahování lana.

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte vyjmenovaná slova, řady některé děti neustále neumí! 4. 11. se sejdeme v 15 hodin u školy! Od 7. 12. se bude měnit rozvrh kvůli plaveckému výcviku, prosím o kontrolu žáků na výuku a sledování zadávaných úkolů v deníčcích. 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top