Týdenní plán od 30. 9. do 4. 10.

Český jazyk

 • párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • učebnice str. 12 – 13
 • vypravování podle osnovy

Anglický jazyk

 • ve škole

Matematika

 • násobilka 7
 • slovní úlohy
 • učebnice str. 20 – 21
 • Ge: úsečka, polopřímky opačné

Prvouka

 • rodina, výdaje, banka, půjčky
 • naše obec

Pracovní činnosti

 • maňásek z papírového sáčku

Výtvarná výchova

 • strom s ovocem – tempera – otisk

Hudební výchova

 • zápis not
 • píseň Ach synku

Tělesná výchova

 • posilování horních a dolních končetin
 • šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

Děti si měly přinést notový sešit, stále mnohým chybí.

Back To Top