Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2022

Český jazyk

 • Slova neohebná, procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování probíraného učiva – převody jednotek – desetinná čísla
 • Slovní úlohy
 • Geo – krychle, kvádr, vzorce a výpočty

Vlastivěda

 • Vysočina, Jihočeský a Západočeský kraj

Přírodověda

 • Jednoduché stroje

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Příprava svačiny – stolování

Výtvarná výchova

 • Ilustrace v knihách, nejznámější ilustrátoři dětských knih

Hudební výchova

 • Poslech písní, taneční a vokální písně

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu na výuku, opakujeme učivo k závěrečným písemkám, doplaťte výlet – (8. 6.)

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český, Slovní druhy

Matematika, Geometrie

Přírodověda, Člověk opáčko, opáčko2,

Vlastivěda, Plzeňský kraj

Back To Top