Týdenní plán od 30. 11. do 4. 11. 2020

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů – odkaz
 • Slovesa – infinitiv
 • Jednoduché a složené tvary sloves
 • str. 49-51, 54, PS 16, 18

Český jazyk – sloh

 • Popis věcí
 • LV – společná četba, obsahy knih, zápis

Anglický jazyk

 • English across the curriculum – our world
 • Unit test 3

Matematika

 • Opakování pís. násobení a dělení
 • Opakování zaokrouhlování
 • Násobení a dělení zpaměti
 • G – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
 • str. 50-56, PS 1. díl str. 25, 26, 2. díl str. 11, 19

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, hory, nížiny
 • str. 23-25. PS 14-15

Přírodověda

 • Stavba těla rostlin (list, květ)
 • str. 16-17

Informatika

 • Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku dle návodu

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky

Hudební výchova

 • Hudební hra na ozvěnu – rytmizace

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Od pondělí 30. 11. bude opět probíhat prezenční výuka. Dětem bude končit vyučování ve 12:15 hod.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Procvičuj Násob, děl Povrch ČR Rostliny – čti
Infinitiv Násob písemně Vrcholy a pohoří List
Tvary jednoduché x složené Děl písemně Květ
Pravý úhel Únikovka PŘ Rozliš listy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top