Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova  po m, p – opakování a procvičování učiva.
 • Slovní druhy

Sloh

 • Popis obrázku

Informatika

 • Kódování a přenos dat

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Jednotky
 • G – rýsování  kolmic, rovnoběžek

Vlastivěda

 • Místní krajina, místní mapa – poloha, přírodní tvárnost

Přírodověda

 • Příroda živá – houby

Pracovní činnosti

 • Výroba hračky z textilu

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – portrét

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Přetlaky, přetahy aj. – spolupráce družstev
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top