Týdenní plán od 3. do 7. října 2011

Český jazyk

 • Podstatná jména, vlastní jména, slovesa.
 • Párové souhlásky na konci slov.
 • Uč. str. 16-18
 • Psaní – odstraňování nedostatků ve kvalitativních i kvantitativních znacích písma.. (Písanka str. 9 a 10.)
 • Čtení – hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů.
 • Slohový výcvik – podle osnovy vypravovat ústně i písemně

 

Anglický jazyk

 • Pojmenovat a poznat barvy.
 • Uč. str. 10-11

Matematika

 • Násobilka čísla 6, 7.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Slovní úlohy.
 • Úsečka, polopřímka.
 • Uč. str. 14-21

Prvouka

 • Naše obec – části obce, významné budovy. (Vycházka)
 • Uč.str. 10-11, PS str. 12-13

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, obkreslování podle šablony, vystřihování a nalepování.

Výtvarná výchova

 • Slunečnice – suché křídy.

Hudební výchova

 • Zápis not c 1 – a 1.
 • Píseň Ach synku, synku.

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, obratnosti, síly- na lavičkách.

 Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně sledujte hodnocení dětí na EL-CE.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka   Hudební výchova
Podstatná jména Barvičky Město Albrechtice Noty
Třídění podst. jmen Násobilka Geoportál Malé kotě
Párové souhlásky Opice   Ach synku, synku
  Střelba z luku    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top