Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami
 • Procvičování vyjm. slov
 • Pravopisná cvičení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Český jazyk – sloh
 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Jednotky délky
 • Jednotky hmotnosti
 • Čtverec a obdélník

Vlastivěda

 • Opakování nejstarších dějin
 • Reformy Marie Terezie a Josefa

Přírodověda

 • Energetické suroviny

Informatika

 • Práce s tablety
 • Scratch

Pracovní činnosti

 • Makety budov

Výtvarná výchova

 • Malba – Káva

Hudební výchova

 • Kánon
 • Hudební hra

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh
 • Posilovací cviky
český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
předpony jednotky délky J. Á. Komenský Jaderná elektrárna
vyjmenovaná slova zaokrouhlování Národní obrození Člověk a energie
jednotky hmotnosti Tajenka

 

Back To Top