Týdenní plán od 3. 10. do 7. 10. 2016

Český jazyk

 • Věta jednoduchá. Psaní jednoduchých vět, interpunkce.
 • Druhy vět. Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Diktát vět.
 • Učebnice str. 18 až 21.

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce.
 • Hádanky, slovní hříčky.
 • Čítanka str. 40 až 43.

Psaní

 • Písanka str. 9, 10.

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem( 7 + a, 6 + a)
 • Slovní úlohy.
 • Délka – 1 m.
 • G: bod, čára rovná, lomená – rýsování.
 • PS str. 9, 10, 11.

Prvouka

 • Popis a určování rostlin a živočichů- ekosystém les a jeho význam pro člověka.
 • Učebnice str. 8 až 13.
 • PS str. 14, 16, 19.

Pracovní vyučování

 • Projekt Les je krásný.

Výtvarná výchova

 • Projekt Les je krásný.

Hudební výchova

 • Mravenci – píseň.
 • Poslech skladeb.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si budou nechávat učebnici a pracovní sešit do prvouky pod lavicí.
 • V pondělí zkontroluji dětem pouzdra a obalené učebnice. Pravítko si budou nosit denně.
 • Ve čtvrtek budou potřebovat lepidla.
 • Ve středu jedeme plavat.
 Jazyk český  Matematika  Prvouka
 Věta oznamovací  Počtář  Lesní stromy
 Věta tázací  Přičítání k 7  Zvířata v lese
 Věta rozkazovací  Sčítání do čísla 11  Ptáci na podzim
 Věta přací  Přičítání k 6  Opakování – křížovka

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top