Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Číslo podstatných jmen a pádové otázky.
 • Rod podstatných jmen a životnost.
 • Podstatná jména obecná a vlastní.
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu).
 • Psaní: úprava a sklon.

Anglický jazyk

 • Food vocabulary, articles: a / an, singular vs plural nouns.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení do 100.
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem i bez.
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel.
 • Rovinné útvary.

Prvouka

 • Svět kolem nás.
 • Lidské výtvory (výrobky).

Pracovní činnosti

 • Šití obšívacím stehem.

Výtvarná výchova

 • Lidé a jejich činnosti.

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla.
 • Šplh o tyči.

Doplňující informace pro rodiče

 • O prázdninách zkontrolujte vybavenost pouzdra, aktovek, cvičebních úborů.
 • Do školy nastoupíme 3. ledna 2023.

Učení je hra

Jazyk český Matematika  Prvouka
Pády PJ Početní trenažér na násobení Věci kolem nás
Pády PJ ve větách Počítání do 100 Přírodnina – surovina – výrobek
Kategorie PJ Počítání do 100 Jak to bylo na Tři krále
Určování pádů PJ Sčítání do 1000 Tradice Tříkrálové sbírky
Opakujeme rod podstatných jmen Odčítáme do 1000
VS po B v příslovích Počítáme do 1000 (430 + 100)
Diktáty  Odčítáme do 1000( 430 – 100)
VS po L v příslovích Počítáme do 1000 ( 457 +2)
Back To Top