Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Větný rozbor
 • Procvičování: VS, koncovky podstatných jmen, slovní druhy, sloves
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Aritmetický průměr
 • Slovní úlohy
 • G: grafický součet, rozdíl a násobek úseček

Vlastivěda

 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Rybník – shrnutí

Informatika

 • Grafický výstup

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • C dur, rytmické cvičení
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Skok daleký
 • Běh 60 m

Doplňující informace pro rodiče

 • 29. 5. – Divadlo fyziky (vstupné 55,- Kč)
 • 30. 5. – branný závod (vybraní žáci)
 • 5. 6.  – odpolední akce Lapače snů ( 140 ,- Kč)

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Shoda přísudku a podmětem 1, shoda 2, slovní druhy, koncovky podstatných jmen 1, koncovky pod. jmen 2,

Grafický součet, rozdíl a násobek úseček, +, – zlomky,

Rybník 1, křížovka, rybník 2,

J. A. Komenský, křížovka,

Klávesnice a myš, Skřítkova rozcvička,

Back To Top