Týdenní plán od 29. 3. do 2. 4. 2021

Český jazyk

 • Procvičování podstatných jmen
 • Procvičování slovních druhů a VS

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu

Anglický jazyk

 • I do my homework
 • Easter

Matematika

 • Procvičování: přímá úměrnost, slovní úlohy, písemné násobení a dělení
 • G: konstrukce trojúhelníku a čtverce

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Prezentace referátů

Pracovní činnosti

 • Lidové zvyky – Velikonoce

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k textu

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 1. dubna 2021 mají děti prázdniny a v pátek 2. 4. je státní svátek. S dětmi se uvidíme na online výuce v úterý 6. dubna.
 • Všem přeji klidné jarní svátky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika a český jazyk Vlastivěda a přírodověda
Převody jednotek

Pamětné násobení

Zaokrouhlování

Obvod čtverce

Procvičuj – koncovky podstatných jmen

Slovní druhy

 

 

 

 

České království za vlády Přemyslovců

Přemyslovská knížata – křížovka

Přemyslovci – domino

Spoj

Rostliny parku

Park: rostliny  – křížovka

Velikonoce a jejich symboly

 

 

 

 

 

Back To Top