Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen, VS, přítomný čas
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • My favourite TV programme

Matematika

 • Procvičování – písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • G: konstrukce a obvod: trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Přemyslovci – shrnutí učiva
 • Jan Lucemburský

Přírodověda

 • Ekosystém park

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí
 • Kreslení

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 5. 4. – Velikonoce.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk a matematika Vlastivěda a přírodověda
Podstatná jména – procvičování

Diktáty

Slovní druhy

Převody jednotek

Obvody

Zaokrouhlování

 

 

 

 

Přemyslovci – kvíz 1

Křížovka 1

Křížovka 2

Přemyslovci kvíz 2

Jan Lucemburský

Park – křížovka

Park – živočichové

 

 

 

 

 

Back To Top