Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Základní skladební dvojice – podmět a přísudek (druhy)
 • Orientace v pravidlech

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Anglický jazyk

 • I’ve got a computer

Matematika

 • Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem
 • Písemné dělení 2. cif. dělitelem
 • Slovní úlohy
 • G: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami
 • Okupace
 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Třídění rostlin
 • Význam rostlin , fotosyntéza

Informatika

 • Paní ZAV

Pracovní činnosti

 • Výroba adventního věnce

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Popis činnosti

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Cvičení s míči
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte s dětmi pomůcky (začínají zapomínat učebnice, úkoly apod.), doplňte chybějící (folie, gumy, tužky, náplně v  peru či pentilce).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovesný způsob, mluv. kategorie u sloves 1, mluv. kategorie u sloves 2,

Pamětné dělení , pamětné dělení se zbytkem, pamětné dělení a násobení,

Stavba rostlin, třídění rostlin, třídění rostlin a hub, společné znaky rostlin

Tajenka 1, kvíz, tajenka 2, druhá světová válka

 

Back To Top