Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Vymenovaná slova p V
 • Slovesa – infinitiv
 • Jednoduché a složené tvary sloves

Český jazyk – sloh

 • Popis věci

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení zpaměti
 • Sčítání a odčítání do 10 000
 • Ge: pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Opakování – pohoří, nížiny, hory

Přírodověda

 • Opakování – houby
 • Rostliny – vlastnosti a dělení

Informatika

 • Popis činnosti

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem – stromeček

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Vnímání rytmu,  melodie
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Roznožka
 • Sportovní a pohybové hry
český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
procvičuj násobení a dělení hory a pohoří list
slovesa – infinitiv násobení slepá mapka květ
slovesa – tvary jednoduché a složené dělení rozliš listy
pravý úhel únikovka
Back To Top