Týdenní plán od 29.1. do 2. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména
 • Přídavná jména

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávání textu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Převody jednotek obsahu

Vlastivěda

 • Podnebí, živočíchové a rostlinstvo v Evropě

Přírodověda

 • Podnebné pásy na Zemi

Informatika

 • Projektové vyučování

Pracovní činnosti

 • Projektové vyučování

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

31. 1. výpis vysvědčení za 1. pololetí.

 1. 2.  návštěva kina Mír – celodopolední akce – zkrácené vyučování do 11.25 hod.
 2. 2. pololetní prázdniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dagmar Vopelková, třídní učitelka
Back To Top